Prezentarea proiectului

Proiect ”ÎMBUNĂTĂŢIREA PROGRAMEI ŞI SISTEME MODERNE DE ÎNVĂŢARE PENTRU PROMOVAREA UNOR NOI DIRECŢII DE INTENSIFICAREA AFACERILOR ÎN DOMENIUL ŞTIINŢELOR VIEŢII” Acronim: BELA

Program de învăţare pe tot parcursul vieţii Leonardo da Vinci

Proiect Transfer de inovare

Proiectul se adresează unui grup țintă cuprinzător interesat de dezvoltarea competențelor în antreprenoriat pentru un sector economic complex, ce implică cunoştinţe tehnice şi economice de vârf: bio economia orientată către aplicaţiile de dezvoltare durabilă.

Grupul țintă

Grupul țintă cuprinde:

1) Tineri antreprenori implicaţi în domeniul ştiinţelor vieţii şi interesaţi în promovarea aplicaţiilor de dezvoltare durabilă;

2) Tineri cercetători care se pregătesc să treacă de la sectorul de cercetare la cel de afaceri prin dezvoltarea companiilor de start-up;

3) Tineri universitari implicaţi în predarea cursurilor de antreprenoriat şi de dezvoltare durabilă cu aplicaţii în ştiinţele vieţii.

Obiectivele proiectului

1) Elaborarea unei matrice de competențe antreprenoriale în domeniul aplicaţiilor de dezvoltare durabiă generate de științele vieții (matricea BELA) prin integrarea rezultatelor unui sondaj de opinie din 3 țări reprezentative din UE.

2) Transferul de la partenerii străini a 2 produse de formare profesională, care tratează subiecte de dezvoltare durabilă (partener FR) și tematică de dezvoltare a competenţelor antreprenoriale (partener LT), adaptarea lor pentru un sector economic specific și integrarea lor într-un nou context geografic, pentru a îmbunătăți caracteristicile inovatoare; vor rezulta 2 curricule și 2 cursuri de formare profesională „Aplicații durabile ale ştiinţelor vieţii” și „Antreprenoriat şi proprietate intelectuală în științele vieții”, realizate pe suport de hârtie și în format multimedia.

Valoarea adăugată a produselor de formare profesională va fi crescută prin orientarea către aplicațiile durabile ale științelor vieții și prin introducerea complementară a problemelor de proprietate intelectuală, atât de necesare pentru transferul cercetării către mediul economic.

3) Realizarea unui sistem combinat de studiu (”blended learning”), cuprinzând învăţarea față în față, dar de asemenea, şi sistem de învăţare on-line, e-learning, care vor constitui soluţii îmbunătățite și cu efect multiplicator pentru a asigura valorificarea ex – post a formării profesionale realizate.

4) Elaborarea finală a unui pachet de formare ce cuprinde şi metodologia specifică de predare alături de certificarea matricii BELA de competenţe, astfel încât metodologia şi produsele să fie implementabile atât in ţările partenere, cât şi în arii geografice extinse din UE cu posibilitatea exportului către alte sectoare economice, ca metode și proceduri în contextul creşterii dimensiunii europene.

Parteneriatul

Consortiul este format din 4 parteneri:

a. P0: Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie, ICECHIM Bucureşti, din ROMÂNIA, o instituție publică de cercetare, care este coordonatorul de proiect;

b. P1: Asociaţia pentru formare profesională în mediului rural – Etcharry Formation Développement, din Franța, un furnizor de formare pentru adulți;

c. P2: Kaunoregioninis inovacijų centras, din Lituania, o organizație non- guvernamentală;

d. P3: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, USAMV București, din ROMÂNIA, o universitate cu o facultate dedicată educației în ştiinţele vieţii.

Partenerii au expertiză şi competenţe complementare astfel alese încât să determine realizarea în bune condiţii a programului de lucru al proiectului, astfel: cei doi parteneri români participă cu specialişti în cercetarea în ştiinţele vieţii, educaţie universitară şi formare profesională; partenerul francez are experienţă în furnizarea de formare pentru organizarea de parteneriate şi reţele de dezvoltare rurală durabilă; iar partenerul lituanian a elaborat programe de formare pentru creşterea spiritului antreprenorial.

Programul de lucru

Planul de lucru este pregătit pentru durata de 24 luni și este împărțit în șapte pachete de activităţi (WP).

Au fost luate în considerare două tipuri de pachete de activităţi (WP):

(a) două pachete de activităţi (WP), pe durata întregului proiect, cuprinzând :

1. Activități de management ale proiectului: Pachet de activităţi (WP) 1. Managementul proiectului și implementarea planului de management al calităţii

2. Exploatarea rezultatelor proiectului: Pachet de activităţi (WP) 7. Diseminarea și valorificarea produselor şi rezultatelor proiectului

Pachetul de activităţi (WP) 1 va fi coordonat de către PO (ICECHIM), coordonatorul proiectului, iar pachetul de activităţi (WP) 7 – de către partenerul P1 – Etcharry Formation Développement, din Franța, datorită expertizei sale anterioare.

(b) Cinci pachete de activităţi (WP), cu o durată specifică, determinată de complexitatea sarcinilor de realizat și fiind consecutive, astfel:

WP 2. Evaluarea nevoilor de competență ale grupurilor țintă din țările implicate și studiul competențelor-cheie din documentaţia de interes pentru a defini matricea BELA de competențe (6 luni); (coordonat de P0 şi P3)

WP 3. Adaptarea produselor de formare profesională transferate la nevoile identificate de competenţe şi elaborarea curriculelor şi cursurilor (7 luni) (coordonat de P2)

WP 4. Alegerea și implementarea sistemului combinat de studiu („blended learning”) funcţie de abilităţile de învăţare ale grupului ţintă (5 luni), (coordonat de P0)

WP 5. Testarea pilot a produselor şi sistemului elaborat de formare profesională prin metodologie combinată de studiu ((„blended learning”), (5 luni), (coordonat de P3)

WP 6. Realizarea variantei finale optimizate a sistemului combinat („blended learning”) de formare profesională; dezvoltarea unei proceduri de certificare a matricei BELA de competenţe (6 luni); (coordonat de P0 şi P3)

Principalele produse și rezultate ale proiectului

1. Template de competențe -cheie de antreprenoriat necesare pentru a organiza și a dezvolta IMM-uri inovatoare din sectorul bio – economic orientate spre aplicații de dezvoltare durabilă (ENG);

2. Chestionar cu privire la necesitatea competențelor-cheie din domeniul de interes (ENG, RO, FR, LT);

3. Matricea BELA de competențe – cheie necesare pentru a organiza și a dezvolta IMM-uri inovatoare în sectorul bio – economic orientate spre aplicații de dezvoltare durabilă (ENG);

4. Curricula: „Antreprenoriat și proprietate intelectuală în ştiinţele vieţii” (ENG, RO);

5. Curs de formare profesională cu module de învățare ” Antreprenoriat și proprietate intelectuală în ştiinţele vieţii” (ENG, FR, LT, RO);

6. Curricula: „Aplicații durabile ale ştiinţelor vieţii” (ENG, RO);

7. Curs de formare profesională cu module de învățare „Aplicații durabile ale ştiinţelor vieţii” (ENG, FR, LT, RO);

8. Sistem e-learning de formare pentru proiectul BELA (ENG, RO, FR, LT);

9. Metodologea pentru aplicarea sistemului combinat de învăţare („blended learning”) (e – produs în ENG);

10. Site-ul web a proiectului.